polski angielski niemiecki
Czwartek, 21 stycznia 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Informacja Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury informuje o uruchomieniu strony internetowej: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta, na której znajdują się ankiety sondażowe i ankieta wdrożeniowa  skierowane do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych, których  celem jest pozyskanie ogólnych informacji dotyczących odczuć respondentów, jakie działania, w jakich obszarach systemu zaopatrzenia w wodę  są najistotniejsze.
20-01-2021
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze informuje, że w dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Powyższy program wszedł  w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.
19-01-2021
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze  informuje mieszkańców  posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) o możliwości uzyskania  dofinansowania  kosztów utylizacji i odbioru azbestu (bezpłatny odbiór
i utylizacja). Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Wnioski należy składać do 12 lutego 2021r. Do wniosku należy załączyć kserokopię zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego dokonanego w starostwie.
  • Wnioski złożone po tym terminie będą brane pod uwagę przy pozyskiwaniu kolejnej dotacji. Osoby, które złożyły wnioski w ubiegłym roku po terminie nie muszą ponownie ich składać.
  • Druki wniosków można pobrać jak i uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze ( wejście od ul. Grodzkiej punkt obsługi Wydziału Mienia Komunalnego lub  pod numerem tel. 48 675 00 46).
Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy i Miasta Przysucha.

19-01-2021
Fotowoltaika i nowy sprzęt w OSP w Przysusze
Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze została doposażona w nowy sprzęt ratowniczy, służący zapobieganiu zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwaniu ich skutków, w tym: pilarka do drewna, piła tarczowa do stali i betonu, radiotelefon przewoźny, parawan ochronny, podpory do stabilizacji wraz z zestawem podkładów. Dodatkowe wyposażenie typu: hełmy strażackie, prądownica, motopompy pływające oraz węże tłoczne trafiły do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, funkcjonującej przy przysuskiej jednostce.
19-01-2021
Informacja
Informacja dla mieszkańców Gminy Przysucha, którzy będą mieć trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
W związku z realizacją kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuję iż pod nr telefonu 48-675-00-39 wew. 139 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
będzie można uzyskać informację w sprawie dowozu do punktu szczepień osób starszych, które nie są  w stanie samodzielnie na szczepienie dojechać, oraz osób z niepełnosprawnością (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami) zamieszkałych na terenie Gminy Przysucha.


14-01-2021
Zasady bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności
13-01-2021
Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – III edycja wojewódzka

Konkurs skierowany  jest do sołectw z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2020 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

08-01-2021
Program Kultura EOG: trwa II nabór w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury
Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.
08-01-2021
ARiMR - Pieniądze na rozwój usług rolniczych - termin naboru wniosków wydłużony
Pomoc na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach
08-01-2021
Szkolenie programowe 623 kompanii lekkiej piechoty.
W dniach 09 - 10.01.2021r. na terenie Nadleśnictwa Przysucha odbędzie się szkolenie programowe 623 kompanii lekkiej piechoty. W wydarzeniu weźmie udział ponad 110 żołnierzy. W zakres szkolenia, żołnierzy 623klp w swoim SRO (Stałym Rejonie Odpowiedzialności) na terenie gminy Przysucha, wchodzić będzie m.in.: działania żołnierza w marszu ubezpieczonym, przygotowanie bazy patrolowej. Podczas szkolenia nie będzie wykorzystywana amunicja bojowa oraz środki pozoracji pola walki. Zajęcia nie będą generować konieczności zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Szkolenie będzie przeprowadzał ppor. Rafał Prokopczyk.
08-01-2021
 1 2 3 4 5 6 »  Last ›
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31