polski angielski niemiecki
Niedziela, 16 maja 2021 r. Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty
Regulamin uczestnictwa w projekcie SZANSA 2012-2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  SYSTEMOWYM
pn. ,,SZANSA” 
NA LATA 2012-2014  

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 § 1

Ilekroć w regulaminie mowa o:

§  Beneficjencie- należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze,

§  Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczestnika projektu.

§ 2

1.  Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pn. SZANSA realizowanym w terminie od 01 lutego 2012 roku do 31 lipca 2014 roku.

2.      Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą i Miastem Przysucha,
w imieniu której występuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze.

3.      Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy wśród 33 kobiet i 3 mężczyzn łącznie
w latach 2012-2014 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przysusze.

4.      Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

5.      Biuro projektu znajduje się w Przysusze przy ul. Grodzkiej 5.

6.   Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje zawarcie
i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze a Beneficjentem Ostatecznym projektu, w tym finansowanie kosztów realizacji aktywnej integracji takich jak:

ü  udział w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym ze szkoleniem pierwszej pomocy, którego celem będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości odbioru  i interpretacji relacji z innymi ludźmi, doskonalenie koncepcji własnego JA w aspekcie interpersonalnym, identyfikacja ról grupowych;

ü  udział w warsztatach - Aktywne Metody Poszukiwania Pracy z Doradztwem Zawodowym dotyczących zasad poruszania się na rynku pracy, obejmujących oczekiwania pracodawców, możliwości kształcenia, ocenę kwalifikacji i doświadczenia w świetle wymagań rynku pracy, szkolenia technik poszukiwania pracy, poznanie zasad rekrutacji, przygotowanie aplikacji, ćwiczenie autoprezentacji. Doradztwo ma na celu wsparcie decyzji w wyborze dalszej ścieżki rozwoju bądź to edukacyjnej bądź zawodowej pod kątem predyspozycji zdrowotnych, a także otwartego rynku pracy. Ma wesprzeć decyzje w sprawie wyboru szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;

ü  udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

ü  wsparcie Asystenta Rodziny, który kształtować będzie, w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niezaradnych życiowo z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i,  będzie wyrabiał nawyk dbałości o czystość mieszkania i higieny osobistej, wspierać będzie zdobyciu kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia, stymulować będzie do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych oraz ;

ü  wsparcie Lokalnego Animatora, do obowiązków którego będzie należało aktywizowanie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych do zwiększenia motywacji do działania, do aktywnego poszukiwania pracy, pomoc przy rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych
w ramach kontraktu socjalnego;

ü  udział w zajęciach z pedagogiem, który zajmie się udzielaniem porad na temat rodziny,
w tym: rozwoju umiejętności w zakresie efektywnej współpracy z dzieckiem, aktywnego słuchania, zauważanie potrzeb dzieci i odpowiadanie na nie, modyfikowania zachowań bez stosowania przemocy, rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych, udzielanie indywidualnych porad;

ü  udział w zajęciach z psychologiem, który zajmie się prowadzeniem interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie;

ü  udział w zajęciach z prawnikiem, który prowadzić będzie zajęcia na temat: prawa rodzinnego, pracy, spadkowego, prawa podatkowego, zapoznanie i sporządzanie pism procesowych, umów, porozumień i oświadczeń, udzielać będzie indywidualnych  porad.

7.      Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalnego także ze wsparcia dodatkowego, które stanowi:

a)   przyznanie zasiłków celowych i okresowych na pokrycie części bądź całości kosztów m.in. dojazdów na szkolenia, zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

b)  wyżywienie w trakcie zajęć z pedagogiem, psychologiem, prawnikiem w

c) wsparcie w postaci pracownika socjalnego zatrudnionego w projekcie, do obowiązków którego należy realizacja zadań związanych z aktywną integracją oraz innych zadań pracy socjalnej.

§ 3

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz:

        -  jest osobą bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004r., poz. 1001 z póź. zm.)w szczególności, która jednocześnie jest osobą:

· niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia

· nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym

·  zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze

·  w wieku aktywności zawodowej czyli ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn

 jest osobą nieaktywną zawodowo

 jest osobą niepełnosprawną

jest zameldowana na terenie Gminy i Miasta Przysucha

korzysta ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze

                                                                      § 4

Zasady rekrutacji:

1.   Rekrutacja prowadzona będzie w poszczególnych latach (2012r., 2013r., 2014r.) w okresie od
 01 lutego do 31 maja przez biorących udział w realizacji projektu Pracowników Socjalnych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przysusze.

2.   Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno nastąpić w Biurze projektu.

3.   O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w §3.

4.   Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 36 osób w latach 2012-2014.
W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy Beneficjent utworzy listę rezerwową. Dodatkowy nabór przewidywany jest w sytuacji przerwania udziału w projekcie przez któregokolwiek z uczestników. Przeprowadzona będzie skrócona procedura rekrutacyjna z listy rezerwowej. W sytuacji awaryjnej – braku podpisania deklaracji przez osoby z listy rezerwowej – dokonana będzie pełna procedura rekrutacyjna
z pośród osób z grup docelowych będących klientami pomocy społecznej M-GOPS.

5.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych
wg. następującego kryterium: 36 osób bezrobotnych, w tym 6 osób niepełnosprawnych

6.  Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w §3 do złożenia następujących dokumentów:

a)   Podanie o przyjęcie do projektu

b)   Ankieta rekrutacyjna

c)   Deklaracja uczestnika projektu

d)   Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

e)   Oświadczenie uczestnika dotyczące zgody na udział w badaniu ankietowym

f)   Oświadczenie uczestnika dotyczące poinformowania pracownika socjalnego o zmianach dotyczących danych osobowych

g)   Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu SZANSA

h)   Zgoda uczestnika na wizualizację dla potrzeb realizacji projektu

i)    Kserokopia dowodu osobistego potwierdzająca dane personalne i adres zamieszkania

j)    Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie

k)   Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej w przypadku osoby bezrobotnej.

l)    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej

§ 5 

1. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego.

2. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku nie wypełnia postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator projektu na wniosek Pracownika Socjalnego projektu prowadzącego kontrakt socjalny Beneficjenta Ostatecznego.

 

§ 6

 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę akceptacji przez Koordynatora projektu kontraktu socjalnego spisanego przez Pracownika Socjalnego i Beneficjenta Ostatecznego.

2.  Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:

a)  dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym,

b)  podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym kart usługi i list obecności,

c)  wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym ankiet ewaluacyjnych
i tekstów sprawdzających,

d)  przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy)

e) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,

 f)  poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie
o ewentualnej zmianie statusu zawodowego.

§7

1.      Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysusze ul. Grodzka, 5 26-400 Przysucha.

2.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego zapisów.

3.  Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

4.      Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy
o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

02-01-2014
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31