polski angielski niemiecki
Wtorek, 26 stycznia 2021 r. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Program Kultura EOG: trwa II nabór w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury
Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 941 177 EUR, tj. 22 117 284 PLN.

Finansowanie projektów:

  • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu
  • wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 euro
  • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 euro

Kwalifikowalność wydatków. W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są zarówno koszty działań merytorycznych projektu, jak i koszty zarządzania (koszty zarządzania nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu) oraz koszty informacji i promocji a także koszty pośrednie .

Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2024 r.

Uprawnieni Wnioskodawcy:

  • publiczne instytucje kultury,archiwa państwowe,
  • szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Partnerstwo. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Nabór projektów będzie trwał od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00 wg strefy czasowej właściwej dla Warszawy.

Szczegółowe informacje pod adresem:
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-2.php
 

08-01-2021
Galeria
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31