polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 08 marca 2021 r. Imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
Dofinansowania Polskiej Fundacji Narodowej

O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji.

Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
  • upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
  • kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
  • ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji Polonii i Polaków za granicą;
  • rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
  • wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
  • wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl – zakładka „złóż wniosek”. Dołączając do niego niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu wniosków.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany posiadać nie mniej 5 % wkładu własnego wartości projektu.

Koszty administracyjne finansowane w ramach projektu nie mogą przekroczyć 15 % całkowitego kosztu projektu.

21-01-2021
Galeria
Szukaj w artykułach
Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31