polski angielski niemiecki
Niedziela, 16 maja 2021 r. Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty
Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny SZANSA 2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: 

ASYSTENT RODZINY

dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

 Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień – wrzesień 2014 r.

(łącznie 40 godzin w w/w okresie)

Miejscem prowadzenia pracy z rodzinami będzie miejsce ich zamieszkania lub miejsce przez nie wskazane

 

 1. Wymagane kwalifikacje:
 1. Wykształcenie:

a)      wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

b)      lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem  
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy
z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną

c)     lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 1. Kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona.
 2. Kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 3. Kandydat/kandydatka nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1.      Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

2.     Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami
i instytucjami pomocy społecznej,

3.      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4.      Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

Empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres, zdolności organizacyjne.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin beneficjentów projektu SZANSA zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny kształtować będzie w rodzinach umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, będzie wyrabiał nawyk dbałości o czystość mieszkania i higieny osobistej, wspierać będzie beneficjentów w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia, stymulować będzie do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.

 

    V.            Wymagane dokumenty:

1.      Cv ze zdjęciem

2.      List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze, przy ul. Grodzkiej 5  i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Asystent rodziny do projektu SZANSA 2014”  należy: składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze (pokój nr 3– Biuro Projektu SZANSA)  lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka 5 26-400 Przysucha 

w terminie od 24.06.2014r. do 11.07.2014r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.15)

 

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane!        

  

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej MGOPS w Przysusze oraz na stronie internetowej Ośrodka

 

                                                                                          DYREKTOR MGOPS W PRZYSUSZE
                                                                                         
mgr Joanna Tokarska 

                                                                                           Koordynator projektuPrzysucha, dn. 24.06.2014r.

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24-06-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31