polski angielski niemiecki
Niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego Rodzina 500+
Dokumenty niezbędne w celu ustalenia sytuacji dochodowej rodziny  ubiegającej się o świadczenie wychowawcze /Rodzina 500+/ na okres trwający od 01.10.2018 do 30.09.2019
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko do 18 roku życia

 

  • w  przypadku osiągnięcia dochodu w 2017 za niecały rok

      dokument określający liczbę miesięcy za który dochód został osiągnięty /w przypadku jeśli dochód jest osiągany nadal/

  • w  przypadku nastąpienia zmiany w 2018 mającej wpływ na dochód rodziny należy taką zmianę udokumentować i tak  w przypadku:

 

 UZYSKANIA DOCHOU:

     - zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia

     - decyzja z Urzędu Pracy  lub świadczenie strony w przypadku gdy osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna                        

z prawem do zasiłku lub pobiera staż/stypendium                                                                 

     - zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego,  lub zasiłku  macierzyńskiego /uzyskanego po utracie zatrudnienia/

     - zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej

     - świadczenia  rodzicielskiego

     - z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

    oraz dokumenty poświadczające uzyskanie dochodów innych niż w/w

 

    wysokość dochodu netto za m-c następujący po miesiącu , w którym nastąpiło uzyskanie dochodu       

   UTRATY DOCHODU:                            

    -  zatrudnienia: kserokopia świadectwa pracy

    - decyzja z Urzędu Pracy lub oświadczenie strony w przypadku gdy osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna

    - zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, lub zasiłku macierzyńskiego 

    - zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej  lub renty socjalnej 

    - świadczenia  rodzicielskiego

    - z tytułu zakończenia działalności gospodarczej

                 

oraz  dokumenty poświadczające utratę dochodów innych niż w/w                     

                  

- nakaz płatniczy lub oświadczenie potwierdzające posiadanie bądź brak gospodarstwa rolnego

za rok 2017 w ha przeliczeniowych  każdego dorosłego członka rodziny posiadającego gospodarstwo rolne/

 

- odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko / panna, kawaler, wdowa,wdowiec/

 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację

- odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty

           - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2017 roku ,    

             jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

          -  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej

             bezskuteczności egzekucji alimentów/w tym wysokość wyegzekwowanych alimentów w roku 2017/

 

- oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku 2017 /załącznik do wniosku/

 

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 

UWAGA!!! Organ realizujący może wymagać innych dokumentów, w tym oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Dokumenty poświadczajace sytuację dochodową rodziny oraz załączniki do wniosku dołączają jedynie osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze  i kolejne dzieci do 18 roku życia.

 

Osoby wnioskujące o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci  składają sam wniosek bez załączników dokumentujących dochód rodziny.

 

 

 

Dział Świadczeń Wychowawczych realizujący Program Rodzina 500 + informuje

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpoczyna się 1 października 2018r, obejmujacy okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 można składać  w terminach:

  • od 1 sierpnia 2018r. do 31 października 2018r. - w formie papierowej
  • od 1 lipca 2018r. do 31 października 2018r. - elektronicznie

Wzory prawidłowego wypełnienia wniosków są na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Przysucha oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że przyjmuje

TYLKO

kompletnie wypełnione wnioski

 

UWAGA!!! Dział Świadczeń Wychowawczych nie podaje do wglądu numeru kont bankowych.

Konto bankowe należy bezwzględnie wskazać na nowym wniosku dotyczącym nowego okresu na jakie osoba ubiega się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wypłata przedmiotowego świadczenia jest w formie przelewu bankowego na wskazane we wniosku konto bankowe.

 

 

Rodzina ubiegająca się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie dokumentuje sytuacji dochodowej, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego - 800zł a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne -1200zł/.

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami, w tym oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składki zdrowotnej, więc nie trzeba dołączać tych informacji.

  Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie:

  • do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
  •  od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 - w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego

- wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, osobiście w organie, który realizuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

eWniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

03-07-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31