polski angielski niemiecki
Piątek, 25 września 2020 r. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy i Miasta Przysucha na lata 2018-2023


I.    Cele Programu
Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie i Mieście Przysucha poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

II.    Przedmiot Finansowania
1.    Przedmiotem finansowania z budżetu Gminy i Miasta Przysucha lub innych zewnętrznych środków będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (zakup urządzeń i montaż) wykonanych u Beneficjenta Programu przez Inwestora Gminę i Miasto Przysucha.
2.    Zaprojektowane i budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.
3.    Powyższym programem nie są objęte: niezabudowane działki, budynki nieużytkowane oraz nieruchomości wykorzystywane sezonowo.

III.    Warunki Uczestnictwa w Programie
1.    Wnioskodawca składa imienny wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha o zamiarze przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz ze wskazaniem lokalizacji inwestycji (miejscowość, numer geodezyjny działki) oraz liczbą osób zamieszkujących posesję.
2.    Wnioski będą przyjmowane na bieżąco i rozpatrywane według kolejności ich składania.
3.    Po zamknięciu naboru zgłoszeń i podjęciu decyzji przez Radę Gminy i Miasta Przysucha o przyjęciu zadania do realizacji wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o zakwalifikowaniu do programu w danym roku oraz przewidywanym terminie realizacji.
4.    Przed przystąpieniem do realizacji zadania na danej posesji zostanie dokonana ocena geologiczna gruntu. Po jej pozytywnej ocenie to jest możliwości budowy oczyszczalni na danej posesji, zostanie podjęta ostateczna decyzja o możliwości budowy oczyszczalni.
5.    Przed rozpoczęciem prac projektowych Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 600,00 zł.
6.    Po wykonaniu projektów technicznych i uzyskaniu wymaganych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru inwestorskiego.
7.    Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych na zadaniu z właścicielem nieruchomości/osobą posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością/osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości zostanie zawarta umowa, która zabezpieczy oddane do korzystania mienie komunalne oraz zobowiąże Beneficjenta do ponoszenia kosztów eksploatacji wybudowanego przez Inwestora urządzenia.
8.    Nadzór nad zrealizowanym obiektem i jego prawidłową eksploatacją Inwestor powierzy Operatorowi Zarządzającemu.
9.    Każdy uczestnik Programu zostanie zobowiązany do zawarcia stosownych umów na obsługę i konserwację wybudowanego obiektu z Operatorem Zarządzającym wskazanym przez Inwestora.
10.     Operator Zarządzający za świadczoną usługę ma prawo pobierania opłaty eksploatacyjnej.
11.     Rzeczowe rozpoczęcie robót na danej posesji nastąpi po spełnieniu przez Wnioskodawcę wyżej wymienionych warunków.
12.     Po zakończeniu robót budowlanych i końcowym odbiorze zadania Przydomowa oczyszczalnia ścieków zostanie przekazana protokolarnie w obecności operatora oczyszczalni w użytkowanie Wnioskodawcy.
13.     Szczegółowy przebieg realizacji zadania oraz obowiązki użytkownika zawiera projekt umowy o realizacji zadania będący załącznikiem do niniejszego programu.

IV.    Beneficjent Programu
1.    Beneficjentem Programu może zostać osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością lub posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.
2.    Nieruchomość, na której realizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie Gminy i Miasta Przysucha.
3.    Nieruchomość położona jest poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna.

V.    Źródła Finansowania
1.    Program będzie finansowany z budżetu Gminy i Miasta Przysucha oraz dostępnych  środków zewnętrznych przy 20% udziale Beneficjenta.
2.    Wybudowana na posesji beneficjenta przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi własność Gminy i Miasta Przysucha, a koszt utrzymania oczyszczalni i jej eksploatacji ponosi w całości Beneficjent Programu.

VI.    Postanowienia Końcowe
1.    Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego programu pełni Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
2.    W sprawach nieobjętych niniejszym programem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                        i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przysucha.


29-03-2019
Galeria
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30