polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Komunikat
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników wybranych na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późń. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy i Miasta Przysucha w tegorocznych wyborach na kadencję 2020-2023:

do Sądu Rejonowego w Przysusze w liczbie 2 osób.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może zostać wybrana osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończyła 30 lat,

4)      jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczyła 70 lat,

6)      jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy i Miasta Przysucha:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z  wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego,

6)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,

7)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

UWAGA!

·     Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

·     Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 7.

·     Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

·     Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

·     Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu (opisane wyżej) lub wpłynęły do Rady Gminy i Miasta Przysucha po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, tj. 30 czerwca 2015 r. pozostawia się bez nadania dalszego biegu.

·     Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha oraz pod adresem internetowym www.bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sądy-powszechne/.

·     Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2019 (niedziela)  w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze w pok. nr 11 w dniach i godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek w godz..7.30-15.30).

·     Dodatkowych informacji udziela Sekretariat UGiM Przysucha /tel. 48-675-22-19/.

Nadto uprzejmie informuję, że w związku z treścią art. 139 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z  2019 r.  poz. 742) w kwestii postępowań sprawdzających do ławników przepis art. 85 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, stosuje się odpowiednio.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha

Mirosław Pierzchała

07-06-2019
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30