polski angielski niemiecki
Wtorek, 24 listopada 2020 r. Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przysucha.
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przysucha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.02.2020r. do 13.03.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, pok. nr 3, w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przysucha odbędzie się w dniu 20.02.2020r,  tj. czwartek  godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, pok. nr 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przysucha, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha;

-        ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2020r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.

Tomasz Matlakiewicz

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

Urząd Gminy i Miasta Przysucha informuje, że przetwarzane danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119 str. 1).

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajduje się na stronie urzędu pod adresem https://gminaprzysucha.pl/index.php/services/view/31

Załączniki dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegozamieszczone zostały na stronie BIP Gminy i Miasta Przysucha <kliknij aby przejść>.

03-02-2020
Szukaj w artykułach
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30