polski angielski niemiecki
środa, 12 maja 2021 r. Imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYSUSZE

Informuje, iż prawo do świadczenia wychowawczego
w okresie świadczeniowym 2021/2022
ustalane będzie na okres
od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku


WAŻNE
Termin składania wniosków na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022 :

  • od dnia 1 lutego 2021 roku - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną /przez bankowość elektroniczną,  PUE ZUS  lub portal Empatia: empatia.mpips.gov.pl /
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku, -  w przypadku wniosków składanych w formie papierowej / w Dziale Świadczeń Wychowawczych MGOPS w Przysusze, piętro. I /


Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dział Świadczeń Wychowawczych przypomina,że osoby, które składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2019/2021 mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021r.

Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM RYZYKA ZACHOROWANIA NA KORONAWIRUSA

                      DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+
ORAZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PRZYPOMINA
O MOŻLIWOŚCI INTERNETOWEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWACH NIEWYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO STAWIENNICTWA PROSIMY

  • O PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ  ORAZ  SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH TJ. E-PUAP, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, EMPATIA, ZUS PUE, CSZIS,


  • O KONTAKT MAILOWY NA ADRES: swiadczenia@gminaprzysucha.pl


  • O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR: 48 362 35 41ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + 
ZMIANY OD 1.07.2019r.

  

    OKRES ZASIŁKOWY 2019 /2021 trwa do 31.05.2021r.

    Zniesione kryterium dochodowe co oznacza, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

    Uproszczony formularz wniosku: wpisujemy dane tylko jednego rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego dziecka  oraz dane dziecka/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia.

Nie wpisujemy danych drugiego rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego dziecka oraz danych pozostałych członków rodziny. 

    Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

    Wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.  

    Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Proponowane rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

    Zlikwidowany obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej - informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

 

    Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – bez zmian.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach  tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie

od 1 lipca 2019 r. /drogą elektroniczną / lub od 1 sierpnia /wersja papierowa/ do 30 września 2019 r.

 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają

od 1 lipca 2019 r. /drogą elektroniczną / lub od 1 sierpnia /wersja papierowa/  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

 

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.


Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

 

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego.

Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko.

Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.  Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.


Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy  odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA 500+ 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze informuję, że wypłaty przedmiotowego świadczenia realizowane są na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowegow terminie od 25 do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.

 

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

     Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

     Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

     Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

     Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

     Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 

    Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

    Terminy składania wniosków: od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

 

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

 

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. 

 

 

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świad-czenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

 

 

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku. 

 

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku