polski angielski niemiecki
środa, 12 maja 2021 r. Imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego
PROGRAM ,,DOBRY START''
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia, a także
dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych
.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez MGOPS w Przysusze Dział Świadczeń Wychowawczych
- instytucję właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia, mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W
przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to
gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Informacja o przyznaniu świadczenia
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli
jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne,
nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach
nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł jedynie w
przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł

Wypłata świadczenia jest realizowana poprzez przelew środków na konto bankowe.

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we
wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące
roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie
wychowania przedszkolnego.
– Program nie obejmuje również studentów.
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Nienależnie pobrane świadczenie dobry start

Zgodnie z § 31 rozporządzenia, osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego
zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:
1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
2. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
3. świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych
od organu, który przyznał to świadczenie.
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie – aktualnie 5,6 %
w stosunku rocznym – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia stycznia 2016 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie – M.P. 2016 r. , poz. 47).