polski angielski niemiecki
środa, 12 maja 2021 r. Imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego
M-GOPS w Przysusze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze
ul. Grodzka 5
26 – 400 Przysucha
tel/fax: 48 675 31 85
e-mail: mgops@mgops.gminaprzysucha.pl

Godziny  otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYSUSZE

Dyrektor
mgr  Marzanna Seta –tel. 48 675 31 85


Główna księgowa

Grażyna Brzyk – tel. 675 22 17


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

tel. 48 362-35-41

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

tel. 48 312-14-19


Kierownik Działów

 


mgr Ewa Pogorzała
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ


Pracownicy Socjalni
– tel. 48 675 22 17

Mariola Balcerak – Pracownik Socjalny

mgr Anna Tokarska –  Pracownik Socjalny

mgr Justyna Bogdańska – Starszy Pracownik Socjalny

mgr Renata Piecyk – Specjalista Pracy Socjalnej

mgr Dominika Jurkowska - Pracownik Socjalny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Renata Ryńska – Opiekun Osób Starszych

Anna Falkiewicz - Opiekun Osób Starszych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYKAZ TERENU MIASTA I GMINY PRZYSUCHA DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYSUSZE

Pani Justyna Bogdańska  Starszy Pracownik Socjalny

Sprawozdawczość:

 •          ·         Wistka


Pani Dominika Jurkowska
- Pracownik Socjalny
 

 • ·         Przysucha ul.: Dembińskich, Szkolna, Al. Jana Pawła II, Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Czermińskiego, Cicha, Sikorskiego, Jarzębinowa, Krakowska, Kręta, Lubelska, Leg.Polskich
 • ·         Janików
 • ·         Jakubów

oraz realizacja dodatków mieszkaniowych

Pani Mariola Balcerak Pracownik Socjalny

 • ·         Przysucha ul.: Partyzantów, Ściegiennego, Warszawska, Polna, Grodzka, Żeromskiego, Pl. 3-go Maja, Świętokrzyska, Wiejska
 • ·         Kuźnica
 • ·         Janów
 • ·         Gwarek
 • ·         Ruski Bród
 • ·         Długa Brzezina
 • ·         Głęboka Droga
 • ·         Hucisko
 • ·         Kolonia Szczerbacka
 • ·         Młyny
 • ·         Hamernia
 • ·         Topornia

Pani Renata Piecyk – Specjalista Pracy Socjalnej

 • ·         Przysucha ul.: Radomska, 11-go Listopada, Ogrodowa, Pl. Wyszyńskiego, Skowyry, Przemysłowa, Krótka
 • ·         Gliniec
 • ·         Wola Więcierzowa
 • ·         Beźnik
 • ·         Dębiny
 • ·         Krajów
 • ·         Zbożenna
 • ·         Kolonia Skrzyńsko

 

Pani Anna Tokarska – Pracownik Socjalny

 • ·         Przysucha ul.: Żytnia, Zielona, Świerkowa, Pl. Kolberga, Leśna, Targowa, Por. Madeja, Staszica
 • ·         Kozłowiec
 • ·         Pomyków
 • ·         Lipno
 • ·         Skrzyńsko
 • ·         Zawada
 • ·         Smogorzów
 • ·         Gaj
 • ·         Mariówka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRYTERIA DOCHODOWE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 01.10.2018 r. ustala się następujące kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z ha przeliczeniowego:

Kryteria dochodowe:
1). dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.
2). dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł.
Kwota dochodu z ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.

 


 

FORMY POMOCY ŚWIADCZONE PRZEZ:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.163z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.163 późniejszymi zmianami) pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu:

1. Ubóstwa,

2. Sieroctwa,

3. Bezdomności,

4. Bezrobocia,

5. Niepełnosprawności,

6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7. Przemocy w rodzinie,

8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9. Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

10. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,

11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13. Alkoholizmu lub narkomanii,

14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 


POMOC PIENIĘŻNA:

 ZASIŁEK CELOWY (art. 39 ust. 1)

przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Może być przyznany :

osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

świadczenie przeznaczone jest w głównej mierze na pokrycie:

zakupu żywności

koszt zakupu leków i leczenia

kupno opału, odzieży

środki czystości

drobne remonty i naprawy w mieszkaniu

koszty pogrzebu

w formie biletu kredytowego

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 - specjalny zasiłek celowy - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

 - zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową -  pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.


ZASIŁEK OKRESOWY ( art. 38 )

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy

ZASIŁEK STAŁY ( art. 37 )

 Zasiłek stały przysługuje :

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości :

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

1. praca socjalna,

2. bilet kredytowany,

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,

4. składki na ubezpieczenia społeczne,

5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

6. sprawienie pogrzebu,

7. poradnictwo specjalistyczne,

8. interwencja kryzysowa,

9. schronienie,

10. posiłek,

11. niezbędne ubranie,

12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

14. mieszkanie chronione,

15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

16. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

17. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

18. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi


1) Tryb przyznawania usług opiekuńczych.

a) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy świadczoną w miejscu zamieszkania Klienta.


b) Usługi opiekuńcze jest to forma pomocy kierowana do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi takie mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić.


c) Wniosek dotyczący przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych należy złożyć u pracownika socjalnego  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.


d) Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna lub z urzędu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


f) Decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ustalenia odpłatności za te usługi wydaje Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze w terminie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.


g) pracownik socjalny przeprowadza również wywiad z osobami zobowiązanymi do alimentacji osoby zainteresowanej.

2) Dokumenty stanowiące podstawę przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

a) Pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych usług opiekuńczych.

b) Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

c) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego zespołu pracy socjalnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

d) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności w przypadku usług opiekuńczych.

e) Dokument potwierdzający dochód osoby, lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

f) Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

g) Oświadczenie o stanie majątkowym.

Domy Pomocy  Społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

• mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

• małżonek, zstępni (dorosłe dzieci i wnuki) przed wstępnymi (rodzice),

• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

przy czym małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem ośrodka pomocy społecznej: a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1902,00 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium, b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1542,00 zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Miejsce załatwiania spraw:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka 5- parter, pokój nr 2, tel. 048/ 675 22 17

 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej powołano Inspektora Ochrony Danych: Paula Słowik kontakt email: inspektor@cbi24.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze (Grodzka 5, 26-400 Przysucha, telefon kontaktowy: 48 675 22 17).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.